RUM FÖR MÖTEN: Träffa våra belarusiska kollegor

Tisdag 28 mars kl 18:00
Hus 8 på Konstepidemin, Göteborg

Språket är engelska / For English, see below.

För ett par år sedan kom medlemmar ur den belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa Theatre hit för möten och residens på Konstepidemin i Göteborg. Det var ledsna och skakade kollegor som vi mötte. De hade fått se sin teater stängas och själva blivit satta under stor press, bland annat i förhör. Flera av gruppens medarbetare har gått i exil i grannlandet Polen medan några av familjeskäl är fortsatt bosatta i Belarus.

Deras öde berörde oss starkt och vi inledde ett samtal. Precis som ADAS teater har Kryly Khalopa hängivet försökt fånga kvinnors blick på och erfarenhet av historien. Detta i ett samhälle som jämfört med Sverige är auktoritärt och patriarkalt.

Vi inledde ett samarbete som utmynnat i att vi nu i vår gör en uppsättning tillsammans: Mama Zoya, Belarus. Den handlar om att överleva med drömmar och hopp i en repressiv verklighet som är många belarusiers.

Under rubriken RUM FÖR MÖTEN välkomnar vi vår publik och andra intresserade att träffa spännande personer i informella samtal. Fokus den 28 mars ligger på våra kollegors liv i exil, på situationen i Belarus och på hur de tänker kring framtiden.

Fritt inträde! Tid för fika och mingel!

Välkommen till oss på ADAS teater!

AKSANA HAIKO är regissör, skådespelerska och konstnärlig ledare för Kryly Khalopa Theatre sedan 2001. Hon har regisserat 15 produktioner som spelats på över 50 internationella teaterfestivaler i Polen, Ukraina, Danmark, Tyskland, Frankrike m.fl. Aksana delar sin tid mellan Brest i Belarus, Warszawa i Polen och tillfälliga konstnärsresidens runt om i världen.

SVIATLANA HAIDALIONAK är skådespelerska och projektledare på Kryly Khalopa sedan 2007. Sedan 2021 lever hon i exil i Warszawa där hon försöker etablera sig och fortsätter driva teaterns exil-verksamhet.


MEET OUR BELARUSIAN COLLEAGUES
Tuesday March 28 at 18:00
House 8 at Konstepidemin, Gothenburg

A couple of years ago, members of the Belarusian theater group Kryly Khalopa Theater came here for meetings and residencies at Konstepidemin in Gothenburg. What we met was sad and upset colleagues. They had seen their theatre been shut down and had themselves been put under great pressure, including interrogations. Several of the group’s members have gone into exile in neighboring Poland, while some continue to reside in Belarus for family reasons.

Their fate touched us strongly and we started a conversation. Just like ADAS teater, Kryly Khalopa has dedicatedly tried to capture women’s gaze on and experience of history. This in a society which compared to Sweden is authoritarian and patriarchal.

We started a collaboration that is now resulting in us doing a performance together this spring: Mama Zoya, Belarus. It is about surviving with dreams and hopes in a repressive reality that is many Belarusians.

Under the heading RUM FÖR MÖTEN, we welcome our audience and others interested to meet exciting people in informal conversations. The focus on March 28 is on the lives of our colleagues in exile, on the situation in Belarus and how they think about the future.

Free entrance! Fika & mingle!

Welcome to ADAS teater!

AKSANA HAIKO is a director, actress and artistic director of Kryly Khalopa Theater since 2001. She has directed 15 productions that have been played at over 50 international theatre festivals in Poland, Ukraine, Denmark, Germany, France, etc. Aksana divides her time between Brest in Belarus, Warsaw in Poland and temporary artist residencies around the world.

SVIATLANA HAIDALIONAK is an actress and project manager at Kryly Khalopa since 2007. Since 2021 she lives in exile in Warsaw where she tries to establish herself and continues to run the theatre’s exile activity.

The name Kryly Khalopa roughly means “The slave with wings”.